roima-circle-icon-green-150x150

Hos Roima er vores virksomhed baseret på en organisatorisk ledelsesmodel, som vi kalder Roima Way. Roima Way giver os mulighed for at føre Roima’s strategi og mål ud i livet, og den definerer vores mission, mål og nøgleprocesser og de tilknyttede ansvarsområder.

Roima’s Code of Conduct har fokus på vores værdier, overholdelse af lovgivningen og samfundets regler, arbejdsmiljø (i relation til sundhed og sikkerhed, ikke-diskrimination, diversitet og inklusion samt frihed for upassende adfærd og seksuel chikane), miljø og bæredygtighed samt etisk forretningsførelse og etisk håndtering af information.

Miljø og bæredygtighed

Hos Roima tager vi ansvaret for den indvirkning, vores drift har på økonomi, miljø og sociale forhold, alvorligt og arbejder engageret for at fremme en bæredygtig praksis i vores daglige arbejde.

Vores interne arbejdsgruppe for ESG (Environmental, Social and Governance) er nedsat med det formål at koordinere indsatsen for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse på tværs af virksomheden, kortlægge Roima’s værdier og undersøge, hvordan vi opfatter og opfylder virksomhedens sociale ansvar i praksis.

Vores medarbejdere har et ansvar for at tage hensyn til miljøet i alt, hvad de gør. Vi bestræber os på at reducere den indvirkning, vores drift har på miljøet, ved at forbedre energieffektiviteten, fremme brugen af onlinemøder og anvende offentlig transport, hvor det er muligt.

Vi sigter efter at yde vores største bidrag til miljøet ved at hjælpe vores kunder med at øge deres afkast og reducere spild i deres kerneprocesser gennem digitalisering og automatisering.

Roima’s Code of Conduct

Vores Code of Conduct forklarer, hvordan vi driver vores virksomhed på en ansvarlig og etisk måde for at bevare og udbygge kundernes tillid til os. Adfærdskodekset er også udarbejdet med det formål at hjælpe medarbejdere til at træffe de rigtige beslutninger i deres daglige arbejdsmiljø – i alle de lande, hvor vi driver virksomhed. Kodekset beskriver den adfærd, der forventes af Roima’s medarbejdere, og beskriver også adfærd, der ikke tolereres. Roima forventer af sine medarbejdere, at de er loyale og altid træffer forretningsbeslutninger, der er i Roima’s bedste interesse.

De centrale værdier i Roima’s Code of Conduct er:

  • Kundesucces: Som virksomhed og som individer gør vi hos Roima vores ypperste for, at vores kunder kan høste fordelene ved den digitale transformationsrejse, de er på. Roima giver mennesker mulighed for at opnå et optimalt og bæredygtigt resultat for deres virksomhed, samfund og miljø gennem brugen af digitalisering og kunstig intelligens i produktion og logistik. For os er det True Intelligence.
  • Givtigt samarbejde: Denne Code of Conduct gælder for alle Roima’s medarbejdere og for de forretningspartnere, vi har og vælger at have. Det danner også grundlaget for, hvordan vi skaber et godt arbejdsmiljø for alle, der arbejder for Roima.
  • Ansvarlighed: Alle medarbejdere hos Roima skal læse, forstå og overholde de politikker, der er defineret nedenfor. Denne Code of Conduct gælder for hele Roima, herunder alle datterselskaber, afdelinger og andre enheder, som Roima omfatter.
  • Passion for produkter: Vi udvikler vores produkter i tæt samarbejde med vores kunder og partnere. Et godt produkt gør vores kunder mere konkurrencedygtige – ikke kun i dag, men også på langt sigt.

1.1 Overholdelse af samfundets love og regler

Roima forpligter sig til at overholde alle gældende love og regler fuldt ud. Denne Code of Conduct erstatter eller tilsidesætter ikke lokale love og regler. Det er en samling af supplerende principper og standarder for adfærd af ikke-juridisk karakter. Roima anerkender de fremherskende kulturelle normer og praksisser forbundet hermed i alle de lande, hvor vi driver virksomhed. Hvis sådanne kulturelle normer og praksisser er i konflikt med ånden i dette dokument, skal medarbejderne overholde denne Code of Conduct. I tvivlstilfælde skal medarbejderne søge yderligere vejledning hos deres nærmeste leder eller Roima HR.

Roima stræber efter at skabe og bevare et miljø, hvor den enkelte medarbejder er værdsat som individ og kan bruge sit fulde potentiale i arbejdet.

Roima respekterer menneskerettighederne i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder. Inden for rammerne af sine aktiviteter respekterer Roima foreningsfriheden og retten til kollektive forhandlinger. I tilfælde, hvor disse rettigheder begrænses af lokal lovgivning, opfordrer Roima sine medarbejdere til at gå i dialog med ledelsen og indberette eventuelle klager.

2.1 Sundhed og sikkerhed

Alle medarbejdere hos Roima har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Alle medarbejdere hos Roima opfordres til at indberette sikkerhedsproblemer, der påvirker andre medarbejdere hos Roima eller medarbejderen selv. Hos kunderne er det obligatorisk at følge de sundheds- og sikkerhedsinstrukser, der findes på stedet, og at bruge det sikkerhedsudstyr, der stilles til rådighed. Skulle dette mangle, skal du gøre din nærmeste leder eller chefen for arbejdsmiljø opmærksom på dette, før du fortsætter med arbejdet.

2.2 Ikke-diskrimination

Alle medarbejdere hos Roima skal behandles retfærdigt og lige af ledelsen og af kollegerne. Roima er forpligtet til at føre en politik, som giver lige muligheder og forbyder diskrimination af enhver slags. Diversitet fremmes og værdsættes. Alle beslutninger vedrørende en medarbejder skal baseres på kvalifikationer, f.eks. evner, kompetencer, færdigheder og resultater. Når sådanne beslutninger træffes, må der ikke tages hensyn til medarbejderens køn, alder, religion, ægteskabelige status, seksuelle orientering, politiske holdning eller nationale eller etniske oprindelse eller lignende karakteristika.

2.3 Diversitet og inklusion

Roima opfatter diversitet som et aktiv. Medarbejdere skal udføre deres forretningsaktiviteter med kolleger, kunder, interessenter og forretningspartnere med respekt for alle mennesker uden hensyntagen til forskelle eller ligheder.

2.4 Frihed for upassende adfærd og seksuel chikane

Hos Roima insisterer vi på, at hver enkelt medarbejder har ret til at være fri for krænkelser af den personlige integritet. Enhver form for chikane, uanset hensigten, det være sig direkte eller indirekte, fysisk eller verbal, er forbudt. Stødende eller upassende adfærd tolereres ikke. Ovenstående gælder navnlig seksuel chikane fra enhver parts side, herunder foresatte, kolleger, kunder eller leverandører – det vil ikke blive tolereret under nogen omstændigheder. Seksuel chikane kan komme til udtryk som uønsket seksuel adfærd eller seksuelle kommentarer i eller uden for arbejdstiden.

Roima har vedtaget en politik mod mobning og chikane, der mere detaljeret beskriver, hvad man skal gøre, hvis en Roima-medarbejder oplever denne form for uønsket adfærd. Medarbejdere opfordres til at kontakte Roima HR, hvis de er vidne til eller ofre for upassende adfærd.

Roima tager ansvaret for den indvirkning, virksomhedens drift har på økonomi, miljø og sociale forhold, alvorligt. Roima’s medarbejdere har et ansvar for at tage hensyn til indvirkningen på miljøet i alt, hvad de gør. Alle Roima-medarbejdere skal aktivt søge at arbejde på en måde, der enten forebygger eller reducerer negativ indvirkning på miljøet som følge af forretningsdriften. Vi bestræber os på at yde vores største bidrag til miljøet ved at øge afkastet og reducere spild i vores kunders kerneprocesser gennem digitalisering og automatisering.

4.1 Uretmæssige betalinger eller fordele

Roima har nultolerance over for korruption, uanset om det er i den offentlige eller private sektor. Ingen direkte eller indirekte bestikkelse, gave eller betaling må gives til eller til fordel for en tredjepart (herunder regeringsrepræsentanter eller medarbejdere, fagforening, nuværende eller potentiel kunde eller leverandør eller deres repræsentanter eller medarbejdere) med henblik på uretmæssigt at opnå nogen form for fordel. Roima-medarbejdere må heller ikke modtage uretmæssige betalinger, gaver, tjenester eller fordele fra nogen kilde, det være sig direkte eller indirekte.

4.2 Forretningsgaver og gæstfrihed fra virksomheder

Rimelig forretningsrelateret underholdning og anden gæstfrihed fra virksomheder er acceptabel, når det er skik og brug. En sådan underholdning omfatter eksempelvis receptioner eller sociale arrangementer, hvor deltagelse sker i Roima’s interesse. En Roima-medarbejder kan derfor takke ja til lejlighedsvise, passende invitationer til forretningsmiddage fra en leverandør, serviceudbyder eller enhed, der søger at gøre forretning med Roima. Når vores kunder skal underholdes, skal en repræsentant fra Roima altid være til stede.

4.3 Bekæmpelse af svindel

Virksomhedens midler og ejendom skal altid bruges på en ansvarlig måde og til de tilsigtede og legitime formål. Enhver information, der gives til Roima i forbindelse med en anmodning om godtgørelse eller en omkostningskompensation, fordele eller godkendelser relateret til brugen af Roima’s ejendom, skal altid være præcis og pålidelig. Enhver form for tyveri, svindel, bedrageri eller anden misbrug af Roimas ejendom er forbudt.

5.1 Informationssikkerhed og immaterielle rettigheder

Roima anerkender, at informationer er et værdifuldt forretningsaktiv. Roima beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af virksomhedens fortrolige informationer. Alle Roima-medarbejdere er ansvarlige for at sikre korrekt beskyttelse af Roima’s aktiver, herunder immateriel ejendom og fortrolige informationer. Disse informationer skal administreres, bruges, offentliggøres og distribueres i overensstemmelse med gældende Roima-politikker. Alle medarbejdere har pligt til at sikre, at deres adfærd er i overensstemmelse med disse politikker. Roimas medarbejdere skal respektere immaterielle rettigheder og ikke-offentlige informationer tilhørende andre og administrere sådanne informationer i overensstemmelse med gældende love og regler samt kontraktbestemmelser.

5.2 Databeskyttelse

Roima forpligter sig til at beskytte personoplysninger. Personoplysninger er enhver oplysning, der vedrører en identificeret eller identificerbar person. Enhver behandling af medarbejderes, kunders, leverandørers eller andres personoplysninger hos Roima skal være lovlig, retfærdig og transparent i relation til de berørte personer. Endvidere skal personoplysninger behandles i overensstemmelse med de relevante Roima-politikker, retningslinjer og lovgivningen.

Enhver medarbejder, der har en bekymring vedrørende overholdelsen af denne Code of Conduct eller et spørgsmål vedrørende kodekset, opfordres til at tale med sin nærmeste leder, den lokale ledelse eller Roima’s HR-afdeling.

Kontakt os!

Kontakt vores eksperter, så vi kan drøfte dine forretningsbehov og sammen starte din udviklingsrejse.

roima-circle-icon-green-150x150

Roima

Roima Sales Team

sales(at)roimaint.com

FI: +358 20 525 3100

SE: +46 21 12 22 50

DK: +45 72 14 40 20

Eller fortæl os om dine behov, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.